Hvordan gør vi?

Når du kommer i FOKUS vil du særligt møde vores tilgange, FIT og Åben Dialog (ÅD). Nedenfor kan du læse en forklaring af, hvad FIT og ÅD er og hvordan vi bruger det i FOKUS.

Feedback Informed Treatment (FIT)

Hvad er FIT?

FIT bruges som et værktøj, hvor vi lø­bende ser på din trivsel, for at se om du udvikler dig i positiv eller negativ retning, eller slet ikke oplever udvikling. Det er dig selv, der scorer på egen trivsel ud fra fire parametre. Din tilbagemelding omkring din triv­sel bruges til at tilpasse forløbet til dig. Udover at måle trivsel, måles der også på din oplevelse af samarbejdet. Det gør vi for at tilrettelægge og skræddersy indsatsen til dig.

FIT måler trivsel og samarbejde med to enkle redskaber: ORS (The Outcome Rating Scale) og SRS (The Session Rating Scale). Det er dig, der foretager scoringen, hvilket typisk foregår på en computer. ORS og SRS er begge ultrakorte og består hver af fire fokusområder. Hvert fokusområde vises som en linje fra 0 til 10, fra værst til bedst.

ORS

Outcome Rating Scale[1] måler trivsel siden sidst, eller den seneste uge. Det gøres med de fire parametre individuelt, nære relationer, socialt og generelt. Det er udviklet som en selvvurderingsskala, og det anvendes i FOKUS for at holde øje med om FOKUS-forløbet og de forandringer det måtte igangsætte er hjælpsomme for dig og har den ønskede effekt. Der er ingen tal på linjen, men den fungerer som en skala, hvor der kan scores fra 0-10, hvor nul er værst og 10 er bedst.

[1] ORS Outcome=effekt; Rating=vurdering; Sca­le= Skala

SRS

The Session Rating Scale (SRS)[1] er det skema, der måler på sam­arbejdet, og er udviklet til at måle samarbejdet under samtalen/aktiviteten. Samarbej­det måles med udgangspunkt i begrebet ”arbejdsalliancen”. Arbejdsalliancen er et be­greb, der er blevet undersøgt i psykoterapiforskning. Forsk­ningen har påvist, at din oplevelse af arbejdsalliancen har betydning for effekten af indsatsen. Ligesom med ORS scores på en linje fra 0-10, hvor nul er værst og 10 er bedst.

[1] Session=møde; Rating= vurdering; Scale= Skala

Hvordan bruger vi FIT?

Når du kommer til informationsmøde i FOKUS, vil du blive bedt om at score på ORS, som noget af det første og SRS inden du tager herfra. Din første scoring er det vi kalder “baseline” og det er ud fra den, at rammerne for din graf opbygges. Din graf består af tre farver; rød nederst, gul i midten og grøn øverst. Hver gang du fortager en scoring vil den placere sig et sted i din graf. Skellet mellem gul og grøn, er det vi kalder “forventningskurven”, det er den udvikling, vi kan forvente, at forløbet i FOKUS er behjælpelig med at følge.

I akademiet vil du score på ORS den første dag vi mødes i ugen og på SRS den sidste dag på ugen. Tovholderne for akademiet, ser løbende på scoringerne for at se om forløbet giver mening for dig. Hvis tovholderne ser noget de er i tvivl om, vil de spørge dig om du har lyst til en snak om det. Efter de fire første uger, vil vi se på- og tale om dine FIT-score i små grupper.

I læringsforløbene vil du opleve at score på SRS hver gang I har mødtes. Det er med til at skabe en ærlig dialog omkring læringsforløbets betydning for dig. 

Når du kommer til individuelle samtaler scorer du på ORS når vi starter og SRS når vi slutter. Vi vil også kigge på grafen og se, hvordan den bevæger sig. Det er ud fra dine scoringer at vores samtale opstår.

Som du kan se ovenfor bruger vi FIT i alt vores arbejde med dig. Det gør vi fordi, det er så vigtigt for os, at vi gør det rigtige for dig og med dig.

Skamlen - samarbejdet mellem os

Når du hører os sige ordet “skammel”, så er det fordi vi taler om vores samarbejde. Du vil ofte opleve at vi kigger på skamlen flere gange i dit forløb for at tjekke ind på om noget mon har ændret sig.

Nedenfor kan du læse nogle af de spørgsmål vi ofte vil stille dig, når du skal udfylde skamlen.

Præferencer

Hvad er vigtigt for mig at vide om dig og den person du er?

Hvordan vil du gerne blive set og mødt – af mig og os i FOKUS?

Mål

Hvad er dine håb og drømme?

Hvad vil du gerne opnå med forløbet?

Den professionelle rolle

Hvad vil du sætte pris på fra min side i vores samarbejde?

Hvad har tidligere virket i dit samarbejde med fagprofessionelle?

Metode

Har du erfaringer med, hvad der virker?

Hvilke elementer skal forløbet bestå af for at nå i mål?

Åben Dialog

Hvad er Åben Dialog?

Åben dialog er en netværks- og helhedsorienteret tilgang, der inviterer relevante professionelle og private netværk ift. din situation. 

Inddragelse af netværket sker på baggrund af dine ønsker.

i Åben Dialog er alle udsagn lige vigtige. Det betyder, at alle udsagn skal supplere til en fælles forståelse. f.eks. er den professionelles opgave at give et fagligt perspektiv, som kan supplere dit eget- og dit private netværks perspektiv.

Du kan læse mere om Åben Dialog på Socialstyrelsens hjemmeside her.

Dialogiske netværksmøder i FOKUS

Du kan enten selv invitere til et netværksmøde eller få os til at hjælpe med at invitere dit netværk. Et møde varer typisk  op til halvanden time og vil blive styret og guidet af en mødeleder. Ud over mødelederen vil vi have én til to reflektanter med, som sidder og lytter og når mødelederen inviterer reflektanterne ind i samtalen, er det en mulighed for deltagerne til at læne sig tilbage og lytte til hvad der har berørt reflektanterne og hvad de blev optaget af. Herefter tages samtalen op igen.

Denne side benytter cookies